1929-4-ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-Φάση Α-Επιμόρφωση Β' επιπέδου ΤΠΕ με το μοντέλο μεικτής μάθησης
(1929-4-ΠΕ03-Α)

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση των καθηγητών των Μαθηματικών (ΚΣΕ ΠΕ03).