Ενδιάμεσο Μάθημα ΠΕ03 Μαθηματικών: Επιμόρφωση Β' επιπέδου ΤΠΕ με το μοντέλο μεικτής μάθησης
(PE03INTERM)

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση των καθηγητών των Μαθηματικών (ΚΣΕ ΠΕ03).