Περιγραφή θέματος

 • ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ

  ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04

  ΜΕΙΚΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ


  Εικόνα Φυσικών Επιστημών

  η-Μάθημα για τις ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013)

  Περιλαμβάνει αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού και προτεινόμενες δραστηριότητες.

 • 1. Οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση: εκπαιδευτική, πολιτική και επιστημονική θεμελίωση.

   Περιεχόμενο

   I. H Κοινωνία της Γνώσης. Ο ρόλος των ΤΠΕ και του Διαδικτύου στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης.

   II. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   III. Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

  • 2. Βασικές κατηγορίες λογισμικού. Συνεργατικά περιβάλλοντα, Google Docs

    Περιεχόμενο

    • Εισαγωγή στις βασικές κατηγορίες λογισμικού, από πλευράς χαρακτηριστικών, και παιδαγωγική τους αξιοποίηση
    • Συνεργατικά περιβάλλοντα (π,χ. λογισμικό Google, wikis κ.ά.). Εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0
    • Συνοπτική παρουσίαση υφιστάμενου εκπαιδευτικού λογισμικού (Λογισμικό Υπουργείου Παιδείας και ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό Ανοιχτού και Ελεύθερου Κώδικα).

   • 3. Πολυμεσικά και Υπερμεσικά Περιβάλλοντα: Οι παροχές τους και η αξιοποίησή τους στη Διδασκαλία των ΦΕ

      Περιεχόμενο

      • Πολυμεσικές, Υπερμεσικές Εφαρμογές και οι παροχές τους. Λογισμικά: "Η εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος" και "Βιολογία Α'-Γ' Γυμνασίου".
      • Παρουσίαση πολυμεσικών και υπερμεσικών εφαρμογών - εισαγωγή στις παροχές των λογισμικών και την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία.
      • Συνοπτική παρουσίαση του λογισμικού "Η εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος".
      • Η έννοια των παροχών. 
      • Λογισμικό "Βιολογία Α'-Γ' Γυμνασίου", οι παροχές του, η προστιθέμενη διδακτική τους αξία και δυνατότητες διδακτικής τους αξιοποίησης.

     • 4. Περιβάλλοντα προσομοιώσεων: Οι παροχές τους και η αξιοποίησή τους στη Διδασκαλία των ΦΕ

        Περιεχόμενο

        Εφαρμογές προσομοιώσεων και οι παροχές τους στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Λογισμικά: "Χημεία Β'-Γ' Γυμνασίου", "Γεωλογία - Γεωγραφία Α'-Β' Γυμνασίου", "Φυσική Β'-Γ' Γυμνασίου".

       • 5. Διαδικτυακά περιβάλλοντα: Οι παροχές τους και η αξιοποίησή τους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

          Περιεχόμενο

          Γνωριμία με τα δικτυακά περιβάλλοντα PhET και Google Earth.

          Το σενάριο «Μελέτη της πυκνότητας» με τη διαδικτυακή προσομοίωση «Πυκνότητα» του PhET και άλλα διδακτικά σενάρια.

         • 6. Διδακτική Φυσικών Επιστημών: Διδακτικές προσεγγίσεις και ΤΠΕ

            Περιεχόμενο

            • Συνοπτική παρουσίαση όψεων της εξέλιξης της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και το σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο για τη διδασκαλία και μάθηση του γνωστικού αντικειμένου.
            • Σύγχρονες τάσεις στη Διδακτική των ΦΕ - αντιλήψεις εκπαιδευτικών και μαθητών αναφορικά με το γνωστικό αντικείμενο.
            • Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εφαρμογή τους. Εισαγωγή στα θέματα Διδακτικής ΦΕ & ΤΠΕ αξιοποιώντας παραδείγματα από τις αναλύσεις δραστηριοτήτων - σεναρίων.
            • Εποικοδομητικές και διερευνητικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Η στρατηγική της γνωστικής σύγκρουσης πρόβλεψης - παρατήρησης - ερμηνείας των φυσικών φαινομένων και χρήσης αναλογιών.
            • Παραδείγματα από τα διαφορετικά γνωστικά πεδία με επιλογή από τα θέματα που πραγματεύονται τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά σενάρια.
            • Ο ρόλος της αναλογίας. Ο ρόλος της γνωστικής σύγκρουσης.
            • Aνάλυση σχεδιασμού και δραστηριοτήτων διδακτικών σεναρίων. To Φύλλο Εργασίας ως εργαλείο σχεδιασμού.

           • 7. Περιβάλλοντα Εικονικών Εργαστηρίων: Οι Παροχές τους και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΦΕ

              Περιεχόμενο

              • Σύντομη παρουσίαση και ανάλυση του εικονικού εργαστηρίου θερμότητας του ΣΕΠ.
              • Γνωριμία και εξοικείωση με τη χρήση του εικονικού εργαστηρίου θερμότητας
              • Ανάλυση και συστηματική μελέτη παραδείγματος εφαρμογής: δραστηριότητες του σεναρίου «Θερμιδομετρία».
              • Εξοικείωση και χρήση του λογισμικού «Μαθαίνω να κάνω πειράματα», ως παράδειγμα λογισμικού επικεντρωμένου στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πειραματικής διερεύνησης.
              • Επιλογή και αξιοποίηση προσομοιώσεων από τη συλλογή Phet, οι οποίες επιτρέπουν την κατασκευή δραστηριοτήτων που εμπεριέχουν τη λογική της Στρατηγικής Ελέγχου Μεταβλητών

             • 8. Διδακτική Φυσικών Επιστημών: Διδακτικές προσεγγίσεις και ανάπτυξη σεναρίων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία

               Περιεχόμενο

                Η συνεργατική μάθηση και οι κοινωνικές εποικοδομητικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ΦΕ.
                Φύλλα Εργασίας και Σενάρια.
               • 9. Γενικά Εργαλεία: Λογισμικό παρουσίασης Power Point και εφαρμογές στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

                  Περιεχόμενο

                  Μελέτη παραδείγματος αξιοποίησης του λογισμικού Powerpoint για την υποστήριξη εποικοδομητικής διδασκαλίας του μαθήματος "Εποχές του έτους" (Γεωγραφία Α' Γυμνασίου) καθώς και κατάλληλων διαδικτυακών προσομοιώσεων.

                 • 10. Γενικό Μέρος –Μαθήματα μέσω Διαδικτύου, Διδασκαλία με επεξεργαστή κειμένου, Ιστοεξερευνήσεις

                    Περιεχόμενο

                    • Θεωρητικό πλαίσιο της σχεδίασης μθημάτων μέσω Διαδικτύου. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
                    • Συστήματα διαχείρισης μάθησης (CMS, LMS) και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστκά τους
                    • «Καλές πρακτικές» που μπορούν να εφαρμοστούν στη χρήση επεξεργαστή κειμένου για τη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.
                    • Τεχνικές για την αποτελεσματικότερη διδακτική αξιοποίηση των Ιστοεξερευνήσεων και της συλλογής πληροφοριών από το Διαδίκτυο (webquests)
                    • Ανάλυση και σχεδιασμός Φύλλου Εργασίας

                   • 11. Σχεδιασμός διερευνητικών Φύλλων Εργασίας, αξιοποίησης λογισμικών εικονικού εργαστηρίου IrΥdium και επεξεργασίας δεδομένων Excel I

                      Περιεχόμενο

                      • Παρουσίαση του εικονικού εργαστήριου Χημείας IrYdium Virtual Chemistry Lab
                      • Γνωριμία και εξοικείωση με τη διαδικασία εύρεσης, εκκίνησης και λειτουργίας της εφαρμογής IrYdium Virtual Chemistry Lab
                      • Παρουσίαση διερευνητικών σεναρίων στο IrYdium Virtual Chemistry Lab
                      • Παρουσίαση προτάσεων ένταξης της χρήσης του Διαδραστικού Πίνακα (ΔΠ) σε διερευνητικό σενάριο στο IrYdium
                      • Παρουσίαση παραδείγματος αξιοποίησης του λογισμικού Microsoft Excel για τη δημιουργία πινάκων και διαγραμμάτων πειραματικών δεδομένων του IrYdium Virtual Chemistry Lab
                      • Σχεδίαση και σύνθεση δραστηριοτήτων ενός διερευνητικού σεναρίου στο IrYdium που αξιοποιούν το λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων Excel

                     • 12. Σχεδιασμός διερευνητικών Φύλλων Εργασίας, αξιοποίησης λογισμικών εικονικού εργαστηρίου IrΥdium και επεξεργασίας δεδομένων Excel II

                        Περιεχόμενο

                        • Εικονικό εργαστήριο Χημείας IrYdium Virtual Chemistry Lab
                        • Διαδικασία εύρεσης, εκκίνησης και λειτουργίας της εφαρμογής IrYdium Virtual Chemistry Lab
                        • Διερευνητικά σενάρια στο IrYdium Virtual Chemistry Lab
                        • Προτάσεις ένταξης της χρήσης του Διαδραστικού Πίνακα (ΔΠ) σε διερευνητικό σενάριο στο IrYdium
                        • Παράδειγμα αξιοποίησης του λογισμικού Microsoft Excel για τη δημιουργία πινάκων και διαγραμμάτων πειραματικών δεδομένων του IrYdium Virtual Chemistry Lab
                        • Σχεδίαση και σύνθεση δραστηριοτήτων διερευνητικού σεναρίου στο IrYdium που αξιοποιούν το λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων Excel

                       • 13. Σχεδιασμός και ανάπτυξη σεναρίων: Διερεύνηση και μοντελοποίηση με το λογισμικό ΑΜΑΠ I

                         Περιεχόμενο

                         • Η διδασκαλία της διάδοσης του φωτός και του σχηματισμού σκιάς: εμπειρίες και προβλήματα .
                         • Παρουσίαση και ανάλυση εναλλακτικών αντιλήψεων στην Οπτική Παρουσίαση και ανάλυση του Α.ΜΑ.Π Παρουσίαση και ανάλυση των σεναρίων για τη σκιά και παρασκιά
                         • Εμπλουτισμός των σεναρίων με δραστηριότητες μοντελοποίησης
                         • Εστίαση στο τρίπτυχο αυθεντικές καταστάσεις –εργαστηριακή εργασία – μοντελοποίηση, οι σχετικές παροχές των ΤΠΕ και η διδακτική τους σημασία.
                         • Μοντέλα, μοντελοποίηση και η δομή του Σεναρίου

                        • 14. Σχεδιασμός και ανάπτυξη σεναρίων: Διερεύνηση και μοντελοποίηση με το λογισμικό INTERACTIVE PHYSICS I

                           Περιεχόμενο

                           • Παρουσίαση του λογισμικού Interactive Physics και ανάλυση των παροχών του
                           • Ανάδειξη της σηµασίας της πειραµατικής, γραφικής και θεωρητικής µελέτης καθώς και του συνδυασµού τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
                           • Προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης των γραφικών παραστάσεων ως µοντέλων, της κατασκευής τους και της ερµηνείας τους, σε σχεση με τις δυσκολίες των µαθητών και τη συµβολή των παροχών του λογισµικού IP.
                           • Στοχευμένη διαδικασία: Ανάλυση και Σχεδιασμός Σεναρίου με χρήση διερεύνησης
                          • 15. Αναστοχασμός και Κριτική σεναρίων με λογισμικά ΑΜΑΠ, Iridium, Interactive Physics

                             Περιεχόμενο

                             • Αναστοχασμός επάνω στα λογισμικά Iridium, ΑΜΑΠ και Interactive Physics, τις παροχές τους και τη διδακτική τους αξιοποίηση
                             • Διάκριση Φύλλων Εργασίας και Σεναρίων και χρήση των θεωρητικών γνώσεων στο σχεδιασμό Φύλλων Εργασίας
                            • 16. Γενικά Εργαλεία : Εργαλεία WEB2 και εφαρμογές στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

                               Περιεχόμενο

                               • Τα χαρακτηριστικά και η συμβολή του WEB2 στην εκπαίδευση
                               • Χρήση υπηρεσιών web 2 και συμμετοχή σε κοινότητες μάθησης
                              • 17. Σχεδιασμός και ανάπτυξη σεναρίων: Διερεύνηση και μοντελοποίηση με το λογισμικό MODELUS

                                 Περιεχόμενο

                                 • Παρουσίαση του λογισμικού Modelus και των βασικών λειτουργιών του
                                 • Ανάλυση των παροχών του λογισμικού Modelus
                                 • Εκτέλεση Φύλλων Εργασίας
                                 • Ο ρόλος και η συμβολή του λογισμικού στη μελέτη των γραφικών πραστάσεων και της μοντελοποίησης