Περιγραφή θέματος

 • Εισαγωγικά

  Καλώς ήρθατε στον χώρο του e-KΣΕ για την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου του κλάδου των φιλολόγων (ΠΕ02)!


  Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο από δραστηριότητες και ένα αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού οργανωμένα σε ενότητες. 

  Το εκπαιδευτικό υλικό και οι δραστηριότητες εκπονήθηκαν για τις ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013)

 • 1η Ενότητα

  ΤΠΕ και Γραμματισμός

  Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

  Γνωριμία με τα εργαλεία και τη μεθοδολογία του προγράμματος 


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  Σε αυτήν την ενότητα εξετάζεται η στενή σχέση μεταξύ γραμματισμού και νέων τεχνολογιών και πώς αυτή η σχέση μπορεί να εντοπιστεί σε όλα τα φιλολογικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, διερευνάται η ευρύτερη σχέση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με τις νέες μορφές γραμματισμού που ισχύουν σήμερα στην κοινωνία συνδέοντας τις ΤΠΕ με ευρύτερα θέματα όπως είναι η κοινωνία της γνώσης και της δημιουργικότητας. Επιπλέον, επιχειρείται η δημιουργική ανάγνωση των σχολικών πρακτικών, μέσα από τη χρήση του θεωρητικού πλαισίου, με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων στρατηγικών για τη γόνιμη αξιοποίησή των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Τέλος, παρουσιάζονται τα βασικά στάδια κατά την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, μέσω επισκόπησης της διεθνούς αλλά και της ελληνικής εμπειρίας. 

   

 • 2η ενότητα

  Τα ψηφιακά μέσα σε παραδοσιακές διδακτικές λογικές: κλειστά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και διαδραστικός πίνακας


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  Σε αυτήν την ενότητα εξετάζονται τα ποικίλα κλειστά ψηφιακά περιβάλλοντα και γενικότερα η διδακτική λογική που τα διέπει. Η εστίαση γίνεται σε κλειστά – παραδοσιακού τύπου λογισμικά και στην αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα με την ίδια λογική.

  Ταυτόχρονα, μέσα από αυτή τη διερεύνηση θα υπάρξει εξοικείωση και με βασικές αρχές διδακτικής όλων των φιλολογικών αντικειμένων (Νεοελληνική γλώσσα, Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία) που βασίζονται σε παραδοσιακές αντιλήψεις και θα επιχειρηθεί η σύνδεση αυτών των διδακτικών αρχών με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.

 • 3η Ενότητα

  Ανοιχτά περιβάλλοντα (προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και παρουσιάσεων) στα αντικείμενα της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας: Ολιστικές - Επικοινωνιακές προσεγγίσεις.


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
  Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται σύγχρονες θεωρίες μάθησης και ρεύματα διδακτικής της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας προσεγγίζοντάς τα σε συνάρτηση με την αξιοποίηση των ανοιχτών περιβαλλόντων. Συγκεκριμένα, μέσα από παραδείγματα, διερευνώνται οι δυνατότητες των σύγχρονων περιβαλλόντων παραγωγής λόγου, όπως είναι τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (ΠΕΚ) και τα προγράμματα παρουσίασης (ΠΠ) και οι διάφοροι τρόποι διδακτικής αξιοποίησης αυτών των περιβαλλόντων στα φιλολογικά μαθήματα. Επιχειρείται η κριτική ανάγνωση αυτών των παραδειγμάτων. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικές κατακτήσεις στη διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας (ολιστικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις) και αναζητώνται οι κοινές διδακτικές αρχές που διαπερνούν και τα δύο αντικείμενα.
 • 4η ενότητα

  Ανοιχτά περιβάλλοντα (σώματα κειμένων, λεξικά, συμφραστικοί πίνακες) στα αντικείμενα της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας: Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις.


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται ποικίλα ανοιχτά περιβάλλοντα, όπως είναι τα ηλεκτρονικά λεξικά, τα σώματα κειμένων και οι συμφραστικοί πίνακες, και πώς αυτά μπορούν να ενταχθούν στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στα πλαίσια των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων. Επιπλέον, γίνεται γνωριμία με βασικές κατακτήσεις στη διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας (κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις) αναζητώντας τις κοινές διδακτικές αρχές που διαπερνούν και τα δύο αντικείμενα. Παράλληλα, παρουσιάζονται βασικά στοιχεία σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με διαθεματικό χαρακτήρα και τύπου project. 

 • 5η ενότητα

  Ανοιχτά περιβάλλοντα και η αξιοποίησή τους στα αντικείμενα της Ιστορίας και των Αρχαίων Ελληνικών


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται ανοιχτά-διερευνητικά περιβάλλοντα και επιλεγμένοι διαδικτυακοί τόποι. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο και οι πρόσφατες επιστημονικές αναζητήσεις για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας και επιχειρείται η σύνδεση των κατακτήσεων αυτών με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 • 6η ενότητα

  Εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων μέσω σεναρίων: Θεωρητικό πλαίσιο, κριτική ανάγνωση/αξιολόγηση και ανάπτυξη σεναρίων 


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  Τα σενάρια διδασκαλίας ως κειμενικά είδη που ενέχουν διδακτική ιδεολογία. Εξοικείωση με τα δομικά μέρη που πρέπει να περιέχει ένα σενάριο καθώς και το περιεχόμενο, τη σημασία και τη λειτουργία κάθε μέρους. Αποκωδικοποίηση της ιδεολογίας που υπάρχει στη δομή των σεναρίων και η οποία συνδέεται με θεωρητικές αφετηρίες που αντλούν από επιστημονικές παραδόσεις. Αξιολόγηση διδακτικών σεναρίων που άπτονται του αντικειμένου της Γλώσσας, ανιχνεύοντας το θεωρητικό υπόβαθρο που υπάρχει σε αυτά ως προς τη διδακτική της Γλώσσας και την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 • 7η ενότητα

  Κριτική ανάγνωση και αξιολόγηση ενδεικτικών  σεναρίων (Αρχαία, Ιστορία, Λογοτεχνία)


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  Διδακτικά σενάρια προς αξιολόγηση που άπτονται του αντικειμένου των Αρχαίων Ελληνικών (από το πρωτότυπο και από μετάφραση), της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας ανιχνεύοντας το θεωρητικό υπόβαθρο που υπάρχει σε αυτά ως προς τη διδακτική με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

   

 • 8η ενότητα

  ΤΠΕ ως μέσα πρακτικής γραμματισμού: περιβάλλοντα Web 2.0 και αξιοποίησή τους στα φιλολογικά αντικείμενα με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία τους.


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  Γνωριμία με τη διδακτική αξιοποίηση ποικίλων διαδικτυακών περιβαλλόντων ως παιδαγωγικών μέσων αλλά και ως μέσων πρακτικής γραμματισμού. Εστίαση στη δυνατότητα αξιοποίησης του διαδικτύου ως παιδαγωγικού περιβάλλοντος. Γνωριμία με κάποια περιβάλλοντα του web 2.0.
   

 • 9η ενότητα

  Νέοι γραμματισμοί / Πολυγραμματισμοί: επικοινωνία και πολυτροπικότητα στη διδακτική των φιλολογικών αντικειμένων


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  Αξιοποίηση ποικίλων περιβαλλόντων ως μέσων πρακτικών γραμματισμού με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαιτερότητες των ψηφιακών -και όχι μόνο- κειμένων που αφορούν στην πολυτροπικότητα. Διερεύνηση παραδειγμάτων διδακτικής αξιοποίησης ορισμένων περιβαλλόντων σχεδιασμού πολυτροπικών κειμένων που βρίσκονται στο διαδίκτυο, ανίχνευση και αγνώριση της διδακτικής λογικής που υπάρχει πίσω από την αξιοποίηση της πολυτροπικότητας. 

 • 10η ενότητα

  Νέοι γραμματισμοί: νέα κειμενική πραγματικότητα στο διαδίκτυο 


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  Χαρακτηριστικά της νέας κειμενικότητας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί λόγω της επιρροής των ψηφιακών μέσων (μεταξύ άλλων παραγόντων). Το φαινόμενο της δημιουργίας νέων/ψηφιακών κειμενικών ειδών και οι ιδιαιτερότητές τους. Παραδείγματα του φαινόμενου του μετασχηματισμού κλασικών κειμενικών ειδών λόγω της επιρροής από τα ψηφιακά μέσα αλλά και λόγω ευρύτερων κοινωνικών μεταβολών. Σχεδιασμός σύντομης δραστηριότητας με άξονα την αξιοποίηση των ΤΠΕ ως μέσων πρακτικής γραμματισμού και με εστίαση ιδιαίτερα στις νέες κειμενικές ιδιαιτερότητες.

   

 • 11η ενότητα

  Νέοι γραμματισμοί: δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών στις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  Αξιοποίηση του διαδικτύου, και ιδιαίτερα των μηχανών αναζήτησης (π.χ. Google) ως νέων μέσων πρακτικής γραμματισμού. Εστίαση στις νέες δεξιότητες γραμματισμού που είναι απαραίτητες κατά τη χρήση των μηχανών αναζήτησης (αναζήτηση πληροφοριών, ανάγνωση αποτελεσμάτων και σύνθεση πληροφοριών). Γνωριμία με τη λογική της ιστοεξερεύνησης (webquest).

 • 12η ενότητα

   Η κριτική αντιμετώπιση των ΤΠΕ σε συσχέτιση με κριτικές προσεγγίσεις διδακτικής των φιλολογικών αντικειμένων


  Κριτική αντιμετώπιση των νέων μέσων, κριτικές προσεγγίσεις διδακτικής των φιλολογικών αντικειμένων. Αξιοποίηση του διαδικτύου, αξιολόγηση των διαδικτυακών πηγών και αναγνώριση του ιδεολογικού χρωματισμού του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων.

 • 13η ενότητα

  Η μη ουδετερότητα των ψηφιακών περιβαλλόντων και κειμένων

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  Στοιχεία που αφορούν την κριτική αντιμετώπιση των νέων μέσων σε όλα τα φιλολογικά αντικείμενα. Ανίχνευση και αναγνώριση του λανθάνοντος ιδεολογικού φορτίου ενός περιβάλλοντος, του  πολιτισμικού χρωματισμού ποικίλων περιβαλλόντων και εργαλείων, του ρόλου του σύγχρονου κοινωνικοπολιτισμικού και ιστορικού πλαισίου.

   1

 • 14η ενότητα

  Διδακτικά Σενάρια